NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie
NGO Bory Tucholskie

ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA

Pierwszym krokiem do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Na zebraniu założycielskim zostanie podjęta decyzja (uchwała) o powołaniu do życia stowarzyszenia (ustawa Prawo o stowarzyszeniach).

Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć co najmniej piętnaście osób - tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia. Dla pewności lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane piętnaście, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie. Nie obawiajmy się formalności związanych z zebraniem założycielskim. Warto też wcześniej znależć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie.
Na zebranie założycielskie warto przygotować projekt statutu i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia (najlepiej przed zwołaniem zebrania założycielskiego).

STATUT musi zawierać takie informacje o stowarzyszeniu jak (art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach):
a) nazwę stowarzyszenia,
b) teren działania i siedzibę,
c) cele i sposoby ich realizacji,
d) sposób nabycia członkostwa,
e) władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje, w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),
f) sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,
g) sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
h) zasady wprowadzania zmian w statucie,
i) sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Dokumenty, które trzeba przygotować na zebranie założycielskie:
- projekt statutu,
- listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; własnoręczny podpis,
- uchwałę o powołaniu organizacji,
- uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego,
- uchwała o wyborze Zarządu oraz uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej.

2008-03-29